Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin ten określa ogólne warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy www.sklepikrehabiltacyjny.pl (zwany dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia:

  1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy działający pod witryną www.sklepikrehabilitacyjny.pl prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Internetu.
  2. Sprzedawca – Sklepik Rehabilitacyjny Jacek Urban, Milanówek, ul. Literacka 12, NIP: 5291824167, REGON: 381857337, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
  4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu znajdującego się pod witryną internetową www.sklepikrehabilitacyjny.pl. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
  6. Towar – produkt prezentowany w Sklepie.
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego www.sklepikrehabilitacyjny.pl
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  9. Dostawa – określa czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  10. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dostawy Towarów:
    Kurier DPD
    W określonych przypadkach, zgodnie z wolą Klienta dostawa odbywa się za pośrednictwem Sprzedawcy
  11. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
  12. Wypożyczalnia – Sklepik Rehabilitacyjny Jacek Urban, Milanówek, ul. Literacka 12, NIP: 5291824167, REGON: 381857337 będący jednocześnie właścicielem sklepu internetowego sklepikrehabilitacyjny.pl działającego pod witryną https://sklepikrehabilitacyjny.pl
  13. Sprzęt Rehabilitacyjny (Sprzęt) – sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i medyczny wynajmowany przez Wypożyczalnię w oparciu o składane zamówienia oraz podpisane umowy.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.sklepikrehabilitacyjny.pl prowadzony jest przez Sklepik Rehabilitacyjny Jacek Urban z siedzibą w Milanówku przy ul. Literacka 12; NIP: 5291824167, REGON: 381857337
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklepikrehabilitacyjny.pl
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy Towarze stanowią kwotę brutto, która jest wyrażona w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem witryny internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną powiadomieni o powyższym wydarzeniu.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.

§3
Rejestracja w Sklepie

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego nie jest obowiązkowa. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja w Sklepie następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, ustaleniu indywidualnego hasła dla konta klienta oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

§4
Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
   poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
   emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
   telefonicznie na numery dostępny na stronie internetowej Sklepu,
   poprzez koszyk,
   w siedzibie firmy
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wiadomość email lub telefonicznie.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§5
Dostawa i odbiór zamówienia

 1. Dostawa jest realizowana na terytorium państwa polskiego.
 2. Dostawa przez Sprzedawcę odbywa się na terenie województwa mazowieckiego oraz województwa łódzkiego.
 3. Realizacja zamówień odbywa się w terminie od 1 do 10 dni roboczych od momentu odebrania zamówienia chyba, że przy zamówionym Towarze widnieje adnotacja o dłuższej realizacji zamówienia.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Ceny Dostawy określone są w cenniku dostawy dostępnym na stronie Sklepu.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. W przypadku odbioru osobistego zamówienia w siedzibie Sprzedawcy należy ustalić termin oraz godzinę odbioru drogą telefoniczną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6
Płatność

 1. Opcje płatności:
   tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy
   kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Tpay.
   płatność przy odbiorze kartą bądź gotówką w siedzibie sklepu
   za pośrednictwem serwisu płatniczego Paypal
 2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży najpóźniej w dniu Dostawy/odbioru Towaru.
 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §6 ust. 2, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.

§7
Reklamacje

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych zgodnego z Umową Sprzedaży.
 2. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży Klient powinien odesłać bądź zwrócić do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty Dostawy ponosi Sklep.

§8
Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży liczony jest od dnia przejęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży wysyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą pocztową bądź poprzez pocztę elektroniczną. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem
 3. www.sklepikrehabilitacyjny.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. Klient odstępujący od Umowy, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu wartości Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9
Zasady rezygnacji z zamówienia, zwrotu oraz reklamacji Wypożyczalnia

  1. W przypadku Dostawy Sprzętu Rehabilitacyjnego przez Wypożyczalnię Klient ma prawo nie przyjąć Sprzętu. W takim przypadku Klient zostaje obarczony jedynie kosztami dostawy zgodnie z Cennikiem Dostawy znajdującym się na stronie https://sklepikrehabilitacyjny.pl . W przypadku płatności online opłata za sprzęt zostanie zwrócona w tej samej formie płatności w ciągu 7 dni od daty rezygnacji.
   W przypadku, gdy Sprzęt zostanie przyjęty przez Klienta, a umowa zostanie spisana zwrot sprzętu może nastąpić przed końcem umowy, natomiast opłata za wynajem nie zostanie zwrócona.
  2. Zwrot Sprzętu Rehabilitacyjnego zgłosić można za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Wypożyczalnia ma 7 dni roboczych na odbiór Sprzętu od Klienta.
   Zgłoszenie zwrotu sprzętu powinno nastąpić najpóźniej w ostatni dzień okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy ten dzień wypada w niedzielę bądź święto zwrot należy zgłosić w najbliższy dzień roboczy.
   W przypadku zgłoszenia zwrotu po terminie pobrana zostanie opłata za kolejny okres rozliczeniowy zgodnie z cennikiem wypożyczalni.
   Zwracany Sprzęt należy oddać czysty. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów czyszczenia w umownej cenie 50 zł.
   W przypadku zwrotu Sprzętu uszkodzonego lub w stanie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy lub strat.
  3. Klient ma prawo do korzystania z w pełni sprawnego Sprzętu Rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki wynikające z wad ukrytych niezależnych od Wypożyczalni.
  4. W przypadku zgłoszenia bezpodstawnej usterki ( np. brak prądu, poluzowane kable) Wypożyczalnia obarcza Klienta kosztami transportu. Koszt uzależniony jest od odległości mierzonej w kilometrach od siedziby firmy i jest niemniejszy niż 20 zł.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczone na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
  zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

Formularz odstąpienia od umowy