Dofinansowanie PFRON

Dofinansowanie PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to instytucja, której celem jest ułatwianie osobom z niepełnosprawnością pełnego uczestnictwo w życiu zawodowym oraz społecznym.

Jednym z zadań PFRON jest wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, który jest im niezbędny do życia. Zadanie to realizowane jest za pomocą Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Kto może starać się o dofinansowanie PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego?

Przede wszystkim dofinansowania PFRON skierowane są do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Inne kryterium to dochód. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

-50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

-65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie PFRON na sprzęt rehabilitacyjny?

Pierwszym sposobem jest złożenie wniosku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedniej do miejsca zamieszkania. Wzory wniosków oraz wykaz potrzebnych załączników dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR.

Drugim sposobem jest złożenie wniosku przez Internet za pośrednictwem darmowego systemu SOW

System SOW

Potrzebujemy do tego:

-dostępu do Internetu

-aktywnego konto w systemie SOW

-posiadania Profilu Zaufanego, który można potwierdzić w wielu instytucjach pożytku publicznego oraz on-line na stronie dziesięciu różnych banków

Więcej informacji o wnioskach na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON on-line znajdziecie tutaj

Jakie dokumenty wymagane są podczas składania wniosku?

  1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia wpisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu).
  2. Zaświadczenie lekarskie o konieczności zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.
  3. kopia postanowienia sądu, pełnomocnictwa, decyzji (dotyczy przedstawiciela innego niż ustawowy dla małoletniego Wnioskodawcy).
  4. oświadczenie o podatku VAT (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).
  5. Faktura Pro Forma z wyszczególnioną ceną oraz rodzajem sprzętu rehabilitacyjnego.
  6.  Zaświadczenie o wysokości dochodów ( netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

Oczywiście wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do którego ze względu na miejsce zamieszkania jesteśmy przypisani.

Jaki sprzęt rehabilitacyjny może być dofinansowany ze środków PFRON?

Jest to sprzęt zalecony przez lekarza niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne i nie ma określonego katalogu takich urządzeń. Tak więc może to być łóżko rehabilitacyjne, koncentrator tlenu, podnośnik rehabilitacyjny pacjenta, schodołaz oraz wiele innych.

Łóżka rehabilitacyjne

Koncentratory tlenu

Oczywiście istnieje również możliwość dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wykaz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze objęte ubezpieczeniem zdrowotnym:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001565

Więcej o dofinansowaniach PFRON:

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/